Home Uncategorized Hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động mua, bán điện mặt trời mái nhà

Hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động mua, bán điện mặt trời mái nhà

by vonghia

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện chương trình mua điện mặt trời trên mái nhà của các hộ gia đình, cá nhân nhằm tận dụng được nguồn điện mặt trời dồi dào trong xã hội. Đây là một chính sách khá quan trọng trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam, giúp nhiều hộ dân và doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư các hệ thống điện mặt trời mới, rút ngắn thời gian hoàn vốn nhanh hơn nhờ bán được lượng điện thừa trong thời gian không dùng đến cho EVN.

1/ Tỷ lệ tính thuế GTGT:

1.1 Đối với cá nhân/hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là HKD) có doanh thu các dịch vụ trên 100 triệu đồng/năm:

Điểm 5 Công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng trên doanh thu quy định đối với hoạt động sản xuất theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC”. Như vậy, đối tượng này áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 3%.

  1. 2 Đối với Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

Điểm 5 Công văn số 1534/BTC-CST hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất dưới 50Kw thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC”. Như vậy, đối tượng này áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 3%.

Đối với trường hợp doanh nghiệp/tổ chức bán điện MTMN có công suất từ 50Kw trở lên (không thuộc phạm vi điều chỉnh tại công văn số 1534/BTC-CST) áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (3%).

2/ Chứng từ mua điện MTMN:

2.1 HKD bán điện MTMN có cam kết doanh thu các dịch vụ (kể cả bán điện) nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Trường hợp này HKD không sử dụng hóa đơn, Công ty phải lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Nếu đến kết thúc năm, mới xác định được HKD có doanh thu đạt trên mức 100 triệu đồng/năm thì HKD phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Kể từ thời điểm HKD xác định có doanh thu đạt ngưỡng chịu thuế thì HKD được cơ quan thuế bán hóa đơn để xuất cho Công ty, lúc này Công ty nhận hóa đơn, không phải lập Bảng kê Mẫu 01/TNDN.

2.2 HKD nộp thuế khoán, có phát sinh việc bán điện mặt trời cho Công ty được cơ quan thuế bán hóa đơn để xuất cho Công ty. Hóa đơn HKD sử dụng là loại hóa đơn bán hàng (đã bao gồm thuế GTGT), Công ty không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được hạch toán vào chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.3 Công ty mua điện của cá nhân làm công ăn lương: khi cá nhân thực hiện việc bán điện cho Công ty thì đây là hình thức kinh doanh, được áp dụng theo các quy định của HKD nêu trên.

2.4 Doanh nghiệp bán điện cho Công ty trong thời gian chưa hoàn thành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán điện, việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi bán điện thực hiện theo quy định chung đối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.5 Công ty mua điện của các tổ chức không hoạt động theo Luật doanh nghiệp: các Tổ chức này được cơ quan thuế cấp hoặc bán hóa đơn bán hàng để xuất cho Công ty khi bán điện.

Nguồn internet.

Leave a Comment